Renovera / ombyggnation

Tillstånd av styrelsen

Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i planlösningen, konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, ändrade funktioner eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd av styrelsen. (Dock tillåts inga förändringar i den bärande konstruktionen). Tillstånd av styrelsen krävs även vid ändring/flyttning av ventilationsdon/-kanal. 

En ändrad planlösning utgör en väsentlig förändring av lägenheten. Att t.ex. byta placering av kök i en lägenhet kan innebära olägenhet både för föreningen och för grannar som bor ovanför och inunder.
När det gäller ändring/ingrepp i elledningar kan detta utgöra en väsentlig förändring av lägenheten och kräva styrelsens tillstånd.

Om du behöver söka styrelsen tillstånd är det viktigt att söka detta i god tid. Styrelsen sammanträder en gång i månaden med uppehåll över sommaren. Du bör därför vara ute i god tid eftersom det kan vara mer än 4 veckor till nästa styrelsemöte när du skickar in din ansökan. Ansökningsblankett, inklusive aktuella underlag mailas till xxxxxxxxxxxx 

Enklare renovering av lägenhet såsom målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum) eller byte av köksinredning kräver inget tillstånd av styrelsen, om inte ändringen också innefattar ändringar av befintliga ledningar. Notera att i Radhusen får du inte byta köksfläkt utan att kontakta styrelsen (ventilationen sitter i fläkten).

Arbetsgång vid en ansökan

  1. Ansökan med aktuellt underlag mailas till styrelsen som i sin tur skickar den till föreningens förvaltare
  2. Föreningens förvaltare granskar ansökan och ber den boende om eventuella kompletteringar
  3. Föreningens förvaltare godkänner ansökan och meddelar styrelsen som i sin tur meddelar den boende
  4. Efter genomförd renovering/ombyggnation genomför förenings förvaltare en efterkontroll av ombyggnationen

Ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad förse styrelsen med de handlingar som krävs för styrelsens beslut såsom ritningar, sakkunnigutlåtanden, konstruktionsberäkningar m.m. som bilaga till ansökan. En planlösning över lägenheten kan du hitta på föreningens hemsida (se nedan), alternativt fås hos Stadsbyggnadskontoret.

Om ansökan avser att riva eller på annat sätt bygga om en vägg ska en sakkunnig utfärda ett intyg på att väggen ifråga inte är bärande eller åtgärden i övrigt inte är olämplig att vidta.

Om åtgärden kräver att nya rör ska bilas ner i bjälklaget (golvet) bör en behörig konstruktör utfärda ett utlåtande att åtgärden inte i stort försämrar husets bärighet.

Medlemmen ska också i övrigt säkerställa att inte balansen i husets ventilationssystem störs genom t ex val av fel köksfläkt. Motordrivna fläktar får inte installeras; kolfilterfläkt får inte ha någon fast anslutning till det gemensamma ventilationssystemet. Medlem får inte heller frångå av föreningen vald typ av till- och frånluftsdon.

Medlemmen skall informera anlitade hantverkare om samtliga regler i föreningen som kan vara aktuella.
Medlemmen ansvarar för alla av medlem utförda arbeten och för åtgärdande av eventuella framtida skador orsakade av medlemmens renoveringsarbeten. Med utfört av medlem likställs även arbetens som utförts av fackman på medlemmens beställning.
Skador som uppkommer på fastigheten i samband med renovering bekostas av medlemmen men utförs av föreningen.

Medlemmen ansvarar för att ansökan om ombyggnation/ändring förses med bilagor såsom:

  1. Ritning före och efter ombyggnation inklusive teknisk beskrivning
  2. F-skatte- och försäkringsbevis för anlitade entreprenörer
  3. Kvalitetsdokument/Kunskapsintyg från anlitade entreprenörer ( tex GVK, BKR etc.)
  4. Entreprenörens rutin för egenkontroll
  5. Ev. utlåtande från sakkunnig

Kvalitetsdokument/kunskapsintyg (tex GVK/BKR etc)

Medlemmen ska intyga att arbetet är utfört av behörig installatör i enlighet med branschorganisationernas riktlinjer. Medlemmen ansvarar vidare för att relationshandlingar hos Stadsbyggnadskontoret uppdateras om ombyggnationen har lett till en förändrad planlösning. I vissa fall kan styrelsen även ställa krav att intyg från konstruktör eller annan sakkunnig ska inhämtas före eller efter att arbetet utförs.

Behörighet

Allt arbete ska utföras fackmässigt i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler. Rörarbeten ska utföras av auktoriserad firma med för arbetet erforderliga behörigheter. Elinstallationer ska utföras av en behörig elinstallatör. Behörighets- och kompetenskrav kan inhämtas hos Elsäkerhetsverket. Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) göras av en firma som är certifierad enligt BKR eller GVK.

Störningar mm

Rivning av våtrum, kök, väggar mm är i regel arbeten som är mycket dammiga. Lock skall därför sättas på frånluftskanalerna för att undvika ett haveri på ventilationsaggregat, en mycket hög och onödig kostnad som den ombyggande medlemmen står för.

Eventuell vattenavstängning ombesörjs av föreningens fastighetsskötare och ska bokas upp i god tid före arbetet startar och skall aviseras av medlemmen till övriga boende i trapphuset minst en dag i förväg.

Ev. kostnader för vattenavstängning bekostas av medlemmen.

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt under ombyggnadstiden. Störande ombyggnadsarbeten (bilning o dyl) bör primärt utföras vardagar kl 08.00- 18.00 och ska aviseras av medlemmen i porten med upplysning om dag, tid och hur länge störningen beräknas pågå.

Byggmaterial och byggavfall

Byggmaterial och byggavfall får inte förvaras i eller utanför trapphuset. Byggavfall får inte slängas i källsorteringsrummet.

Byggmaterial får endast förvaras en kort period utanför byggnaden och måste därefter fraktas bort. Pågår bygget under flera veckor måste byggmaterialet löpande fraktas bort.

Vid transport i hiss skall innerväggar och golv skyddas med papp eller plast så att inga skador uppstår. Uppstår skador svarar medlemmen för dessa. Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning.

Planlösningar i Brf Läderfabriken

Planlösningarna på hemsidan är det ursprungliga bofaktabladet (från byggnationen). Det är inga relationshandlingar och de behöver därför inte stämma till 100%. Har förändringar gjorts i lägenheten, stämmer inte bofaktabladet.

Bofaktablad 1 rok

Bofaktablad 2 rok

Bofaktablad 3 rok

Bofaktablad 4 rok

Bofaktablad 5 rok