Ordnings- & Trivselregler

1. Allmänt om medlems ansvar gentemot föreningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du utöver rätten till bostaden i föreningens hus även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Medlemmarna har ansvar för att sundhet, ordning och skick efterlevs. Medlemmarna är också skyldiga att rätta sig efter det som föreskrivs i föreningens stadgar, trivselregler, BRF Turbinhallens övriga regler samt övriga regler och föreskrifter som gäller generellt för bostadsrättsföreningar. Föreningens regler gäller även familjemedlemmar, gäster, inneboende, hantverkare, andrahandshyresgäster etc.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

2. Skada på egendom

Om skada skulle uppstå i bostaden eller i byggnaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande inte kan uppskjutas utan att byggnaden, dess utrustning eller installationer tar skada, är ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta till er tekniska förvaltare alternativt fastighetsjouren. Skador ska också anmälas till ert eget och/eller föreningens försäkringsbolag. 

3. Renovering och Underhåll

Vissa renoveringar eller förändringar i bostaden får inte göras utan styrelsens skriftliga godkännande. Se stadgarna § 13.

Bostadsrättshavare ansvarar enligt Bostadsrättslagen samt föreningens stadgar för underhåll av sin lägenhet. Ansvaret omfattar lägenhetens inre delar. Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet. 

Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar m.m. Se vidare § 12 i stadgarna.

Bostadsrättshavaren ansvarar för skötsel och snöskottning av balkonger och uteplatser. 

Det är strängt förbjudet att göra någon som helst åverkan på fasaden.

4. Trapphus och källargångar

Se till att entréport och dörrar hålls stängda. 

Viktigt för allas trevnad är att hålla rent och snyggt efter dig i alla gemensamma utrymmen.

Det är förbjudet att röka i föreningens alla allmänna utrymmen. Även loftgångar ses som allmänna ytor, och rökning är således förbjudet även där.

Förvara inte kartonger, cyklar, barnvagnar, leksaker, mattor, skor, sopor etc. i trapphuset eller källargången. Det är en brandrisk samt kan hindra brandkår, ambulanspersonal och lokalvårdare att komma fram.

5. Entréförråd

Varje trapphus har ett entréförråd. Det ligger i anslutning till varje entrédörr, i viss portar ligger förrådet mittemot dörren. När du flyttar in så titta dig runt i entrén så kommer du att hitta ditt entréförråd. Om du inte hittar det så fråga en granne. Varje port ansvarar för att både hålla ordning och rensa i ”sin ports” entréförråd. Se till att göra detta som en gemensam insats med jämna mellanrum, så att ni håller ordning och reda.

6. Nycklar,  taggar  & koder

Varje lägenhetsinnehavare får vid tillträde av lägenheten ett antal nycklar till själva lägenheten samt ett antal taggar (en digital nyckel) till de gemensamma allmänna ytorna. Antal beror på lägenhetens storlek samt hur många nycklar den föregående ägaren har haft. Du kan alltid vända dig till Sickla Lås för att kontrollera hur många nycklar och tag:ar som är uttagna till just din lägenhet. Tappar du bort en nyckel bekostad du som lägenhetsinnehavare för att sätta in ett nytt lås. Tappar du bort en tag så ska du spärra den. Mer information finns i skötselpärmen.

Varje port har en unik kod. Koden fungerar mellan 06-22, övrig tid kommer du bara in genom porten med den digitala nyckeln (tagen). Läs i skötselpärmen hur du gör om du glömmer koden till din port.

Vid behov av att köra in på innergården vid tex in/utflytt, kontakta fastighetsförvaltaren genom att göra en ”felanmälan” för att få pållaren öppnad till önskad dag. OBS markplattorna tål begränsad vikt, ta därför alltid kontakt med förvaltaren innan du kör in på gården

7. Hushållssopor och Sopsortering 

Hushållssopor kan slängas i föreningens två soprum, på Winborgs väg 7 och Turbinvägen 5. 

Källsortering kan även slängas i det större soprummet på Turbinvägen 5, så som tidningar, papp, plast och glas. För övrig sortering och för information om närmaste återvinningsstation se: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/ 

8. Störningar

Det ska vara tyst i fastigheten mellan kl 22:00 – 07:00.

Det är bland annat inte tillåtet att borra i väggar, spika eller ha tv eller musik på för hög ljudvolym under den period det ska vara tyst i fastigheten. 

Informera dina grannar innan du ska ha en större fest. 

Du är ansvarig även för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar såsom t.ex. andrahandshyresgäst. Ansvaret gäller också i allmänna utrymmen och runt husen och på gården.

Om du själv blir störd, så tala i första hand med din störande granne.  Om din granne fortsätter att föra oväsen efter upprepade dialoger, kontakta då styrelsen. I allvarligare fall kan uppsägning av lägenheten komma ifråga. Vid mycket allvarliga störningar bör du själv kontakta polisen.

9. Balkonger och uteplatser

Balkonger och uteplatser får ej användas som permanent förvaringsplats för sådant som ej hör till normal balkong eller uteplatsmöblering. Blomlådor ska hängas innanför balkongräcket.

Endast grillning med el- eller gasolgrill är tillåtet. Tala med dina grannar innan du börjar grilla för att minimera risken för störning. Tänk på att inte grilla varje dag, det kan vara jobbigt för dem som vill ha fönster öppna. 

Montering av terassmarkis eller liknande som innebär infästning i fasaden får inte ske utan styrelsens skriftliga godkännande. Styrelsen behöver söka kommunens godkännande för varje enskild markis. I vissa fall kan bygglov komma att krävas och då står den enskilde lägenhetsinnehavaren för all kostnad kopplat till det. All montering ska ske av en fackman. (Fönstermarkiser är ej tillåtet enligt kommunen). 

Markisernas profil ska vara svarta och kulören för väven är neutralvit och heter NCS-1002G. För balkongskydd gäller samma kulör på väv, NCS-1002G.

Den enskilde lägenhetsinnehavaren står alltid för alla kostnader kopplat till en av styrelsen godkänd monterad markis, både underhåll och eventuella problem som uppstår pga markisen. Föreningen kan ålägga att en markis behöver tas bort om den orsakar eller  har orsakat skada på fastigheten och då på den enskilde lägenhetsinnehavarens bekostnad. Den enskilde lägenhetsinnehavaren ansvarar för att återställa den skada en markis har orsakat.

Montera av parabolantenn på fasad, balkongräcke eller tak är inte tillåtet.

Bostadsrättshavaren ansvarar för skötsel och snöskottning av balkonger och uteplatser. Planteringslådorna (buskar och träd runt uteplatserna) sköts av föreningens trädgårdsskötare. Det är inte tillåtna att klippa buskar och träd själv, alternativt ta bort eller plantera annat i planteringslådorna/rabatterna. Vill man plantera andra växter så får man göra det i separata krukor.

Trall får inte monteras/ fästas i fasaden, betongplattan eller stenläggningen. Löst trädäck/ trall får läggas på balkong och uteplats förutsatt att marken tillhör föreningen. Dock får inga större ”konstruktioner” utföras pga. att kommunens/ föreningens krav på ett enhetligt utseende samt att inga ingrepp får förändra fastighetens industriella känsla. Alla väsentliga förändringar kräver alltid styrelsens skriftliga tillstånd. Fasta trädäck som byggs på utelplatser kärver alltid styrelsens godkännande. Trädäcken/trallen måste ligga på marken för att förhindra att tex råttor bosätter sig under trallen. Om det uppstår någon problem med fastigheten eller marken som är kopplat till trädäcket/trallen kan föreningen ålägga lägenhetsinnehavaren att ta bort trädäcket/trallen. Den enskilda lägenhetsinnehavaren står alltid för all kostnad kopplat till trädäcket/trallen även om det är föreningen som ålägger lägenhetsinnehavaren att ta bort trädäcket/trallen på grund av att det har uppstått något problem med fastigheten eller marken kopplat till trädäcket/trallen. Om trädäck på en uteplats byggs utan styrelsens godkännande eller inte följer föreningens regler kommer föreningen att ålägga lägenhetsinnehavaren att ta bort däcket till den enskilde lägenhetsinnehavarens bekostnad.

Allt framtida underhåll av trädäck/ trall ligger på den enskilda lägenhetsinnehavaren. 

Tänk på att inte ställa ut lösa föremål så som krukor och trädgårdsmöbler längs Winborgs väg då det är samfällighetens mark. 

För allas trevnad bör rökning på balkongen undvikas. Det är strängt förbjudet att slänga fimpar från balkongen eller fönster.

10. Gården

Fordon får inte köra på innergården, därför har pollare monterats. Vid tex. in-/ utflyttning kontaktar du fastigehetskötaren för att få nyckeln till pollarna, detta gör du genom att göra en ärende via ”felanmälan” och talar om att du behöver nyckeln till pollarna, så får du komma överens med fastighetsskötaren. Kom ihåg att fråga minst en veckan innan du behöver nyckeln, fastighetsskötaren är bara på plats max en gång i veckan. Markplattorna tål en begränsad vikt på 8 ton, skadade plattor vid in-/ utflytt ansvarar och bekostar bostadsrättsinnehavaren för.

Parkering av MC och mopeder (alla typer av mopeder) är inte tillåtet på gården.  Givetvis är det inte heller tillåtet att köra MC/moped på innergården.

Givetvis får man inte rasta hundar i föreningens rabatter.

11. Garage

Städning i garaget kan förekomma, under aviserad dag ska inga fordon stå i garaget. Man ansvarar själv för att hitta en tillfällig plats under dagen som städningen utförs.

Det är inte tillåtet att använda garageplatsen som förrådsutrymme pga. bla brandrisk och utrymning. En parkeringsplats är till för ett fordon och inget annat. Förvaras övriga tillhörigheter på en garageplats eller på annan plats i garaget kan föremålen komma att plockas bort och får därefter hämtas ut. (Bortplockade föremål förvaras i 6 månader.) Det är inte heller tillåtet att ställa sina cyklar framför bilen. Cyklar förvaras i föreningens cykelställ på anvisade platser.

Larm i garaget

För att öka säkerheten i garaget är garaget kameraövervakat. Garaget är larmat nattetid ( mellan 24:00-05:00). Går larmet kommer Securitas att rycka ut.

Behöver du köra in i garaget under denna tid så har du 5 minuter på dig innan larmet går.  Behöver du packa eller göra något som tar längre tid än 5 minuter mellan 24:00-05:00 får du hämta din bil och göra detta utanför garaget.

Om 5 minuter överskrids och larmet går och utryckning sker kommer du bli ansvarig och få bekosta utryckningen.

In och utpassage i garagen mellan 24:00-05:00

(OBS detta gäller bara nattetid, övrig tid fungerar passagerna som vanligt)

Om du har parkeringsplats: Använd alltid garageportarna för in och utpassage som du öppnar med  Parkandos app. Därigenom avlarmar du garaget i 5 minuter. (Om du bor i Turbinhallen och använder bilen nattetid och tar innervägen till garaget, hör av dig till styrelsen för då behöver du en kod till din passerbricka (tag)).

Om du inte har parkeringsplats men är i behov av att hämta din cykel: Då behöver du en kod till din passerbricka (tag) för att kunna passera. Därigenom avlarmar du garaget i 5 minuter. Maila styrelsen för att få koden.

Detta gäller alltså bara mellan 24:00-05:00. Övrig tid fungerar passagerna precis som vanligt.

(Dörren bredvid garageporten i övre garaget är larmad dygnet runt och skall inte användas för utpassage).

12. Cyklar

Föreningen har cykelställ på innergården. Det finns även cykelställ längst in och närmast garageportarna på båda garageplanen. Det är endast tillåtet att ställa sin cykel där det finns cykelställ.

13. Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver styrelsens godkännande och är förenat med ett antal villkor (framgår under ”rubriken andrahandsuthyrning). Ansökan görs skriftligen till styrelsen i god tid före planerad uthyrning.

14. Bastu & gym, Gustaf de Lavals väg 16

Särskilda ordnings-och säkerhetsföreskrifter gäller vid användandet av bastun samt gymmet (läs under regler Bastu & Gym).

15.  Lokalen ”Turbinhallen/ Turbinen”, Gustaf de Lavals torg 8.

Särskilda ordningsregler gäller vid användandet av lokalen (läs under regler Lokalen Turbinhallen).